Законодавство

Перелік нормативно-правових актів з питань комерціалізації наукових розробок:

 1. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 № 143-V.
 2.  Закон України «Про інноваційну діяльність» із змінами і доповненнями від 3.09. 2010 № 2314-VI
 3.  Постанови Кабінету Міністрів України:
  •  від 26.06.2007 № 861 «Про затвердження Порядку проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право провадження посередницької діяльності у сфері трансферу технологій»;
  •  від 01.08.2007 № 995 «Деякі питання реалізації Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»;
  •  від 14.05. 2008 №447 «Про затвердження Державної цільової економічної програми «Створення інноваційної інфраструктури в Україні», на 2009 – 2013 роки»;
  •  від 04.06.2008 № 520 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер»;
  •  від 04.11.2009 № 1178 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. № 861».
 4.  Накази МОН України:
  •  від 01.11.2005 №631 «Про створення підрозділів з питань інтелектуальної власності з метою ефективного використання наукового потенціалу та сприяння комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються при виконанні вищим навчальним закладом III — IV рівнів акредитації наукових, науково-технічних та методичних робіт»
 5.  Розпорядження Кабінету Міністрів України:
  •  від 06.02.2008 № 252-р «Про передачу МОН повноважень на затвердження порядку ведення Державного реєстру договорів про трансфер технологій».
 6.  Наказ Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації:
  •  від 13.09.2010р. № 18 «Про затвердження Методичних рекомендацій з комерціалізації розробок, створених в результаті науково-технічної діяльності»
 7.  Правовий супровід оцінки ефективності комерціалізації розробок ВНЗ здійснюється із урахуванням (з Наказу Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 13.09.2010р. № 18):
  •  Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», інших нормативно-правових актах з питань інтелектуальної власності, міжнародних договорах, учасницею яких є Україна), даних методичних рекомендацій, Методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємств, затверджених наказом Мінекономіки України від 06.09.2006 № 290, Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185, Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 25.06.2008 № 740, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.08.2008 за № 726/15417, Примірного положення про підрозділ з питань інтелектуальної власності вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації, затвердженого наказом МОН України від 01.11.2005 № 631, Типового положення про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук, затвердженого постановою Кабінет Міністрів України від 01.08.2007 № 995.
 8.  Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth (PDF документ)
 9.  Council Conclusions on Europe 2020-Brussels, 16 March 2010 (PDF документ)
 10. Europe 2020 (PDF документ)
 11. Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union: Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee of the regions from 6th of October 2010 (PDF документ)
 12. See Annex II “Performance Scoreboard for Research and Innovation” to the Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union: Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee of the regions from 6th of October 2010 (PDF документ)
 13.  Press Pack: Europe 2020 — A New Economic Strategy →
Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи