Послуги

 • Надання інформаційно-консультаційних послуг з трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, що відповідають вимогам законодавства і міжнародних договорів з цих питань;
 • Сприяння комерціалізації результатів наукової та науково-технічної діяльності ОНУ, залучення інвестицій, співробітництво з підприємствами і суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності України та іноземних держав з метою використання результатів цієї діяльності.
 • Сприяння цільовому використанню результатів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, проектних, конструкторських та випробних робіт;
 • Дослідження потреб ринку в об’єктах права інтелектуальної власності, пошук потенційних партнерів, розробка навчальних програм, пошук потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням об’єктів права інтелектуальної власності до рівня товару, здатного забезпечити потреби потенційних ліцензіатів.
 • Забезпечення комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які належать ВНЗ, в Україні та/або в іноземних державах, включаючи: рекламу наукового та інноваційного потенціалу результатів наукової науково-технічної та науково-дослідної діяльності та товарів; налагодження контактів із підприємствами; аналіз комерційних пропозицій потенційних ліцензіатів та інвесторів; розробка проектів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; розробку проектів установчих документів юридичних осіб, створюваних для реалізації об’єктів права інтелектуальної власності ВНЗ тощо.
 • Участь у підготовці та забезпеченні укладення передбачених чинним законодавством договорів з авторами об’єктів права інтелектуальної власності.
 • Проведення разом з іншими підрозділами ОНУ моніторингу результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності для своєчасного виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, які мають комерційний потенціал.
 • Забезпечення реклами наукового та інноваційного потенціалу результатів наукової науково-технічної та науково-дослідної діяльності та товарів; налагодження контактів із підприємствами; аналіз комерційних пропозицій потенційних ліцензіатів та інвесторів.
 • Надання ректору пропозицій щодо участі у міжнародному співробітництві в сфері інтелектуальної власності в рамках міжнародних програм, проектів і професійних асоціацій, бере участь у виконанні цих програм і проектів.
 • Здійснення заходів з організації навчання та підвищення кваліфікації працівників ОНУ у сфері комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, навчання студентів та аспірантів з цих питань.
 • Надання винахідникам ОНУ, працівникам ОНУ і особам, які навчаються в ОНУ, консультативно-правової, інформаційної і практичної допомоги в реалізації ними особистих немайнових і майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності і пільг, передбачених правовими актами України та ОНУ.
Інноваційні розробки ОНУ Інші інноваційні розробки Науково-дослідницькі групи